VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vydané společností J-Rival, s.r.o., Štefánikova 4107/42, 695 01 Hodonín, IČ: 25507567, DIČ: CZ25507567

§ 1 Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami ( dále jen "podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností J-Rival, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 629/4, 602 00 Brno, IČ: 25507567 (dále jen "dodavatel") a druhými stranami (dále jen "odběratel"). Veškeré obchodní vztahy, které nejsou uvedeny v těchto podmínkách se řídí , právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje výrobků, zboží a služeb dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

§ 2 Vymezení obchodního vztahu

Obchodním vztahem se dle těchto podmínek rozumí vztah mezi dodavatelem a odběratel, který se týká konkrétní objednávky na dodání zboží, výrobků nebo služeb odběrateli. Obchodní vztah mezi smluvními stranami vzniká doručením vyplněné a podepsané objednávky dodavateli. Odběratelem se dle těchto podmínek rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba mající způsobilost k uzavření smlouvy dle platného právního řádu České republiky. Dodavatel je povinen upozornit každého odběratele na existenci těchto podmínek a ke každé formulářové smlouvě (dále jen "objednávka") přiloží odkaz na tyto obchodní podmínky a je povinen po vyžádání je klientovi poskytnout k nahlédnutí a nebo je přiložit ke smlouvě. Tyto aktuální podmínky jsou zveřejněny v elektronické podobě na adrese www.naradilukovsky.cz. Odběratel svým podpisem, nebo odesláním formulářové smlouvy stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se obchodní závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem řídil těmito podmínkami.

§ 3 Registrace v ekonomickém systému

Požadované informace do registrace obsahuje registrační formulář a nebo výpis O.R., popřípadě vydaná objednávka odběratele. Při neúplných nebo zjevně nepravdivých údajích odběratele, bude registrace bez upozornění smazána. Zaregistrováním odběratel souhlasí s uchováváním svých údajů v databázi podle zákona č.101/2000 Sb. současně souhlasí, že se bude řídit těmito podmínkami. Požaduje-li odběratel zrušení klientské registrace, zašle na e-mail dodavatele žádost, že si přeje zrušit registraci. Dodavatel si ponechá informace o realizovaných zakázkách. Dodavatel se zavazuje, že uložené údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

§ 4 Přijetí objednávky

Objednání zboží, resp. služeb odběratelem musí mít vždy písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná faxem, elektronickou poštou nebo prostřednictvím elektronického systému. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: název výrobku resp. služby, požadované množství, termín a místo dodání, způsob dopravy, obchodní jméno klienta, přesnou adresu jeho sídla, resp. místo podnikání, jméno osoby oprávněné jménem odběratele jednat, včetně telefonického a emailového spojení. IČ a DIČ v případě, že se jedná o podnikatelský subjekt. Objednávka s uvedením cen, dodacích a platebních podmínek platí za přijatou pouze tehdy, je-li dodavatelem potvrzena. Potvrzení proběhne elektronickou poštou, faxem, písemnou formou (poštou) nebo případně telefonicky. Termín dodání běží od potvrzení objednávky a zaslání kompletních a správných podkladů. Není-li některá z těchto podmínek splněna, posunuje se termín dodání o čas prodlení. Dodavatel si vyhrazuje právo dle konkrétní zakázky a jejího rozsahu určit, kdy postačí prostá objednávka, a ve kterých případech bude sepsána zvláštní písemná smlouva. Podpisem, nebo odesláním objednávky odběratel vždy stvrzuje nejen souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem.

§ 5 Zrušení objednávky

Chce-li odběratel zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit dodavatele. Při zrušení objednávky v době výroby je odběratel povinnen uhradit veškeré náklady spojené s dosavadním plněním objednávky a to až do okamžiku jejího zrušení a uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 10% z ceny objednaného zboží. Do doby výroby se počítá časový úsek od zakoupení materiálů na konkrétní zakázku, nebo zahájení prací na zakázce až po její předání odběrateli. Požaduje-li odběratel zrušení objednávky v době, kdy ještě nedošlo k nákupu materiálu, nebo zahájení prací, může odběratel objednávku zrušit a je povinen uhradit dodavateli storno poplatek ve výši 5% ceny objednaného zboží.

§ 6 Kvalita výrobků a služeb

Dodavatel se zavazuje dodat výrobky či služby objednané odběratelem v množství, kvalitě a provedení na trhu obvyklém. Odběratel prohlašuje, že se seznámil s popisem vlastností a kvality zboží uvedeném v nabídce a s tímto popisem souhlasí. Požaduje-li odběratel nestandardní kvalitu či provedení výrobku, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací nestandardní vlastnosti výrobku.

§ 7 Ceny výrobků a služeb

Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem dodavatele. Jsou uváděny bez DPH, není-li uvedeno jinak. Zakázky jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí zakázky. Dojde-li v době od přijetí zakázky do nákupu materiálu prokazatelně ke změně vstupních cen materiálů, vyhrazuje si dodavatel, po dohodě s odběratelem, změnu kupní ceny v závislosti na změnách cen jednotlivých složek výrobních nákladů dodávaného zboží, zejména cen surovin.

§ 8 Platební podmínky

Odběratel provádí úhradu zboží a služeb v hotovosti,na základě zálohové faktury a nebo vydané řádné faktury. Při platbě předem nebo na základě zálohové faktury si odběratel může uplatnit slevu ve výši 3% z ceny díla. Při dlouhodobé spolupráci nebo dle rozhodnutí dodavatele může mít klient přiznánu bezhotovostní formu platby převodním příkazem se sjednanou lhůtou splatnosti. Standardní lhůta splatnosti je 21 dní.

U zakázek nad 100.000 Kč bez DPH, nebo dle uvážení dodavatele, kdy nebude prováděna 100% platba předem, je dodavatelem obvykle vyžadována záloha na zboží nebo služby. Dodavatel si vyhrazuje právo na stanovení výše zálohy dle okolností jednotlivých obchodních případů od 20 do 100% kupní ceny bez DPH. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží nebo služby v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.

§ 9 Smluvní pokuty

Pokud odběratel nepřevezme výrobek či službu ve sjednaném termínu a sjednaném místě, byla smluvními stranami dohodnuto, že dodavatel může uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý nedodržený termín převzetí. Pokud si odběratel i přes písemnou výzvu dodavatele nepřebere zboží ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a toto zboží zlikvidovat. Povinnost odběratele zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i náklady spojené s likvidací zboží či souvisejících s odstoupením od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení od smlouvy je platné třetím dnem po dni, kdy odběrateli došlo písemné odstoupení od smlouvy, podepsané dodavatelem. V případě, že na straně odběratele dojde k prodlení se zaplacením kupní ceny či ceny za zhotovení díla, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny zboží za každý započatý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5% z ceny zboží za každý započatý den prodlení. Jakékoliv ustanovení těchto podmínek o smluvní pokutě se nedotýká nároku dodavatele na náhradu škody a úroku z prodlení, které zůstávají nedotčeny.

§ 10 Reklamace

Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady zboží. Reklamace musí být uplatněna písemně, s přesným vymezením reklamované vady. Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí. Nelze-li vadu na výrobku odstranit, poskytne dodavatel odběrateli přiměřenou slevu na výrobek s neodstranitel­nou vadou. Dodavatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně odběratele ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace odběratele.

§ 11 Povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen postupovat při výrobě s náležitou odbornou péčí. Dodavatel je povinen oznámit neprodleně odběrateli, došlo-li ke změnám vstupních cen materiálu, které budou mít vliv na konečnou cenu výrobku. Není-li v objednávce stanoveno rozpětí ceny, do které lze výrobek dodat odběrateli, je dodavatel povinen zastavit práce na výrobku až do doby, kdy bude změna ceny schválena odběratelem. Dodavatel je povinen dodat zboží v dohodnutém termínu. Nelze-li ze závažných důvodů tento termín dodržet, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat odběratele a ten má právo na uplatnění slevy ve výši 0,1% ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k odběrateli, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

§ 12 Povinnosti odběratele

Odběratel je povinen poskytnout dodavateli všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění závazku dodavatelem. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky. Informace v bodech a), b) je odběratel povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ nesplnění takovéto povinnosti včas a řádně si dodavatel vyhrazuje posunutí termínu předání výrobku nebo služeb o časový okamžik odpovídající prodlení odběratele. Pokud i přes výzvu dodavatele neposkytne odběratel potřebnou součinnost ve lhůtě stanovené dodavatelem, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy od samého počátku a požadovat po odběrateli úhradu vzniklých nákladů. Odběratel je povinen převzít výrobky či služby ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem. Odběratel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k dodavateli se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu. verze 1.1

§ 13 Předání výrobku a doprava

Po dokončení výroby bude odběratel vyzván dodavatelem, aby si převzal hotový výrobek, nebo bude sjednán termín převzetí. Není-li v objednávce dohodnuto jinak, platí že odběratel je povinen převzít zboží či hotový výrobek v místě určeném pro příjem a výdej zakázek na adrese provozovny Štefánikova 42, 695 01 Hodonín. Pokud odběratel neuhradí kupní cenu ani ve lhůtě stanovené mu dodavatelem v písemné výzvě k úhradě. Nebyla-li zaplacena celá kupní cena předem, je odběratel povinen před převzetím výrobku doplatit dopravné, bylo-li sjednáno, a zbytek kupní ceny včetně DPH. Výjimku tvoří pouze případy zvláštního platebního styku ve smyslu § 8 těchto podmínek. Vyžaduje-li odběratel zaslání zakázky prostřednictvím dopravce, je tento dopravce odpovědný za včasné a bezeškodné přepravení zakázky a dodavatel nenese za tento způsob přepravy žádnou odpovědnost. Cena je stanovena dle ceníku příslušného dopravce.

§ 14 Přechod vlastnictví

Vlastnictví ke zhotovené věci přechází na odběratele až po předání výrobku odběrateli, nebo dopravci, a po zaplacení celé kupní ceny včetně DPH. Je-li splněna jen jedna z těchto podmínek, zůstává výrobek ve vlastnictví dodavatele až do splnění obou podmínek Pokud odběratel neuhradí kupní cenu ani ve lhůtě, stanovené mu dodavatelem v písemné výzvě k úhradě, má právo dodavatel od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení věcí. Odběratel je povinen umožnit dodavateli jejich převzetí. Povinnost odběratele zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odstoupením od smlouvy tím není dotčena. Veškeré náklady a případnou škodu spojenou s následným uplatněním vlastnického práva dodavatele je povinen uhradit odběratel.

§ 15 Další ujednání

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z obchodních vztahů, vzniklých na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti a to případně ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Volba druhu řízení, zda jediným rozhodcem dle zásad spravedlnosti či jediným rozhodcem dle zásad spravedlnosti v Řízení on-line je na žalující straně. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy. Smluvní strany si pro Řízení on-line zvolily tyto e-mailové adresy: oficiální adresy společností uvedených v objednávce nebo smlouvě o dílo. Oznámení o zahájení rozhodčího řízení spolu s přístupovými údaji bude zasláno na korespondeční adresy společností uvedených v objednávce či smlouvě o dílo.

§ 16 Platnost všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné platební podmínky jsou platné od data vyhlášení a plně nahrazují předchozí znění. Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících. Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto podmínky považují za 22všeobecné obchodní podmínky dodávek zboží resp. služeb nabízených dodavatelem. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem. Dodavatel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s klientem.

V Brně 1.1.2009

Tyto podmínky plně nahrazují předchozí znění.

 
 

2010

2011

2012

2014

Firma J-Rival, s.r.o. byla založena roku 1997. Prodejem elektronářadí se zabývá od roku 2003, kdy začala v pronajatých prostorách, ale už koncem roku 2004 se přestěhovala do vlastní budovy na Štefánikově ulici č. 42. V současné době nabízíme na cca 200m2 prodejní plochy kolem 14 000 položek elektronářadí, pneumatického nařadí a kompresorů, svářecí techniky a spojovacích materíálů, včetně širokého sortimentu příslušenství. Zajištujeme promtní dodávky zboží přímo k zákazníkovi.

Dlouhodobými cíli jsou:

 • Zkvalitňování nabídky a zboží ve spolupráci s dodavateli
 • Rozšiřování sortimentu ke spokojenosti zákazníků
 • Průběžné školení našich prodejců pro kvalitnější poradenskou činnost zákazníkům

Firma má tyto hlavní směry činností:

 • Malo a velkoobchodní prodej nářadí
 • Servis
 • Půjčovna elektronářadí a malé stavební mechanizace
 • Řezání a jádrové vrtání betonu
 • Poradenská a servisní činnost pro zákazníky
 • Firemní strategie
 
 

Elektronářadí

Kompresory

Pneumatické nářadí

Svářecí technika

Ruční nářadí

 

Nástroje

Vázací technika

Spojovací materiál

Stroje

Ohřívače

 

Půjčovna

Jádrové vrtání

Rozvoz zboží

Půjčovní řád

Ostatní

Stavební stroje

Příklepové vrtačky a kladiva

Půjčovna

Ceník

Jádrové vrtání

Rozvoz zboží

Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník

 • byl straší 18-ti let
 • přeložil platný doklad určující jeho totožnost ( za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie)
 • složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí

Technický stav půjčovaného nářadí je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydá- vání i při vracení stroje a případné závady se uvedou v půjčovní smlouvě (závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání).

Ceny půjčovného

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny.

Povinnosti zákazníka

Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje půjčené nářadí déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit (i telefonicky) v případě překročení 24h lhůty půjčení

 • o 1 hodinu se zvyšuje platba o 1/4 denní sazby
 • o 3 hodiny se zvyšuje platba o 1/2 denní sazby
 • o 5 hodin se zvyšuje platba o 1 denní sazbu

V případě, že dojde k poruše vypůjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době.

Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem.
V případě poškození či ztráty vypůjčeného nářadí je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou.

Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení stroje tj. extremní namáhání ( týká se i nástrojů). Mechanická poškození hradí zákazník, např. poškozený kabel, pádem, přejetím či jiným způsobem poškozený stroj. Náklady spojené s opravou tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje, pokud je lze ihned stanovit nebo zálohově.

V případě odcizení - ztráty půjčeného nářadí uhradí nájemce zůstatkovou hodnotu stroje.

UPOZORNĚNÍ

Náhrada – ztráta nástroje, zákazník zaplatí dle opotřebení podíl z pořizovací ceny, kterou stanoví pronajímatel.

Nářadí Popis Cena za 24h Záloha
bez DPH s DPH
Kitin165 Svářecí invertor 160A 252,- 305,- 2 000,-
ALFin 165 TIG H Svářecí invertor TIG 160A 252,- 305,- 2 000,-
P4-A Polyfuzní svářečka 166,- 201,- 1 000,-
HG 2310 Horkovzdušný fén 2300W 130,- 157,- 1 000,-
9036 Vibrační bruska 93x182mm 100,- 121,- 1 000,-
9903 Pásová bruska 75x533mm 208,- 252,- 2 000,-
HT08 Bruska na parkety 550,- 666,- 10 000,-
SXE 450TT Bruska excentrická 150mm 180,- 218,- 2 000,-
KP0810 Hoblík elektrický 82mm 250,- 303,- 5 000,-
1806 Hoblík elektrický 170mm 350,- 424,- 5 000,-
EPK 16 Pila kotoučová 160mm, prořez 55mm 160,- 194,- 1 000,-
KGS 254 Pila pokosová 255mm, prořez 81x305mm 350,- 424,- 5 000,-
EPL 75B-3E Pila přímočará, prořez 75mm 110,- 133,- 1 000,-
ES2135 Pila řetězová ES-2135 35cm DOLMAR 230,- 278,- 1 000,-
JR 3050 Pila ocaska, elektrická 175,- 212,- 1 000,-
EFH 36-E9 Horní fréza 1100W 8mm včetně sady fréz 200,- 242,- 2 000,-
GE 700 Bruska přímá 700W 6mm 150,- 182,- 1 000,-
EBU 15F Bruska úhlová 150mm 125,- 151,- 1 000,-
WX21-230 Bruska úhlová 230mm 150,- 182,- 1 000,-
ASR2025 ASR 2025 vysavač průmyslový 250,- 303,- 2 000,-
DWV901L DWV901L vysavač průmyslový 250,- 303,- 2 000,-
STIHLSr430 Rosič benzínový Sr 430 280,- 339,- 5 000,-
SH86D SH86D fukar/vysavač benzinový STIHL 220,- 266,- 3 000,-
PM4601 PM4601 sekačka na trávu 46cm s pojezdem 247,- 300,- 3 000,-
TDU 155 Benzinový jamkovač TDU 155, vrták 135mm 550,- 666,- 5 000,-
25DM2P Pístový kompresor 220V 206,- 249,- 2 000,-
90C3YP Pístový kompresor 380V, 310l/min 310,- 375,- 2 000,-
MSM7,5 Šroubový kompresor 7,5kW 380V 900,- 1 089,- 15 000,-
Z42B Pojízdný kompresor COMPAIR Z42B 1 000,- 1 210,- 25 000,-
Vrtáky příklepové 32x920, 35x540, 40x540 250,- 303,- 1 000,-
Vrtáky příklepové VARIANT 68mm 330,- 399,- 2 000,-
Nářadí Popis Cena za 24h Záloha
bez DPH s DPH
FL 40-Pocket Stavební laser liniový samonivelační 150,- 182,- 1 500,-
A 510 Stavební laser samonivelační 400,- 484,- 5 000,-
PERLES Ponorný vibrátor na beton PERLES 365,- 442,- 3 000,-
RVH200 Plovoucí lišta 2,0m PERLES benzinová 450,- 545,- 5 000,-
PCX 450 Vibrační deska jednosm. 96kg 16kN 460,- 557,- 10 000,-
VD 450/20 Vibrační deska jednosm. 120kg 20kN 460,- 557,- 10 000,-
VD 24 Vibrační deska jednosm. 120kg 24kN 460,- 557,- 10 000,-
BOMAG200 Vibrační deska obousměrná 200kg 800,- 968,- 25 000,-
BOMAG600 Vibrační deska obousměrná 600kg 1 350,- 1 634,- 40 000,-
RF-66 Vibrační pěch 66kg BELLE 520,- 629,- 10 000,-
TREMIX Vibrační pěch 66kg TREMIX 520,- 629,- 10 000,-
EBS1801 Bruska na beton 125mm (nutno s vysavačem) 250,- 303,- 5 000,-
EBS 235.1 Bruska na beton 235mm 550,- 666,- 10 000,-
ETS225 Bruska na sádrokarton 125,- 151,- 2 000,-
MFE 30 Drážkovačka 125mm (nutno s vysavačem) 260,- 315,- 10 000,-
TOPLINE630 Řezačka na dlažbu 630mm ruční 150,- 182,- 1 500,-
DW393 Pila ALLIGATOR na cihelné bloky ruční 372,- 450,- 3 500,-
DA-46 Pila stolová 400mm, 135mm prořež 400,- 484,- 10 000,-
VEKTOR 700 Pila stolová 700mm, 265mm prořez 430,- 520,- 10 000,-
RS 450 Řezačka spár 450mm, prořez 180mm 600,- 726,- 10 000,-
DH 751 Odvlhčovač vzduchu 42l/24hod 280,- 339,- 5 000,-
LESCHA145 LESCHA 145 míchačka stavební 230V 200,- 242,- 2 000,-
PS 15000 Čerpadlo kalové PS 15000 + hadice 150,- 182,- 2 000,-
TPF 7000 Čerpadlo TPF7000S + hadice 120,- 145,- 2 000,-
ALTO140.2 ALTO 140.2 myčka vysokotlaká 230V 248,- 300,- 4 000,-
ARCTOS 3000 Elektrocentrála 230V 3,0kW 300,- 363,- 3 000,-
ARCTOS 5030 Elektrocentrála 230V 5kW AVR 450,- 545,- 5 000,-
EC7000F Elektrocentrála 380/230V 7kW 450,- 545,- 7 000,-
MEDVED 7030 Elektrocentrála 380/230V 7kW AVR 500,- 605,- 7 000,-
B 15 Topidlo elektrické 15kW 200,- 242,- 2 000,-
BLP15M Topidlo plynové 15kW 166,- 201,- 1 000,-
BLP30M Topidlo plynové 30kW 208,- 252,- 1 000,-
B100CED Topidlo naftové/LTO 29kW 350,- 424,- 4 000,-
Nářadí Popis Cena za 24h Záloha
bez DPH s DPH
DCD731KA Akumulátorový vrtací šroubovák 12V 120,- 145,- 1 000,-
DA 312 Akumulátorový úhlový vrtací šroubovák 12V 100,- 121,- 1 000,-
D21160 Úhlová vrtačka do 10mm 120,- 145,- 1 000,-
EV 16 Vrtačka bezpříklepová do 16mm 100,- 121,- 1 000,-
RS30+RS40 Magnetická vrtačka do 70mm 620,- 750,- 10 000,-
SBE 705 Příklepová vrtačka do 13mm METABO 100,- 121,- 1 000,-
P 150.3 Jádrová vrtačka vč. stojanu 750,- 908,- 10 000,-
HR 2020 Elektropneu vrtačka do 24mm 150,- 182,- 2 000,-
D25323 Elektropneu vrtačka do 36mm + korunka 80 200,- 242,- 3 000,-
D25330 Osekávací kladivo lehké 3,5kg 200,- 242,- 2 000,-
HM 0810B Osekávací kladivo lehké 5kg 350,- 424,- 4 000,-
D 25831K Sekací kladivo lehké 6kg 350,- 424,- 5 000,-
D 25501K Sekací kladivo lehké 6kg 350,- 424,- 5 000,-
D 25601K Kombinované kladivo 6kg 45mm 350,- 425,- 5 000,-
HR 4510 Kombinované kladivo 7kg 45mm 350,- 424,- 5 000,-
D 25701K Kombinované kladivo 8kg 50mm 350,- 424,- 5 000,-
D 25901K Kladivo bourací 9,8kg 358,- 433,- 10 000,-
MHE 96 Kladivo bourací 10kg 365,- 442,- 10 000,-
H 65SB2 Kladivo bourací 14kg 400,- 484,- 10 000,-
HM 1307 Kladivo bourací 14kg 400,- 484,- 10 000,-
SK9-1 Kladivo pneumatické s kompresorem 1 100,- 1 331,- 20 000,-
 • Při zapůjčení na 1-3 hodiny účtujeme 50% standardního půjčovného.
 • Při zapůjčení na víkend (sobota + neděle) účtujeme 1,5 dne.

Účtování opotřebení diamantových kotoučů

 • Drážkovací fréza MFE 30 - 150,- Kč/1mm
 • Diamantový kotouč 230mm na prostý beton/cihly - 150,- Kč/1mm
 • Diamantový kotouč 230mm na armovaný beton - 210,- Kč/1mm
 • Bruska na beton EBS 1801 - 500,- Kč/1mm
 • Stolová pila VEKTOR 700mm - 1 350,- Kč/1mm
 • Řezné diamantové kotouče do řezače spár RS 450 450mm - 650,- Kč/1mm
 • Stolová pila 450mm - 690,- Kč/1mm
Průměr vrtu [mm] Železobeton Cihlové zdivo
Svisle Vodorovně Svisle Vodorovně
56 1 775,- 2 128,- 1 561,- 1 775,-
71 1 901,- 2 279,- 1 838,- 1 901,-
81 1 901,- 2 279,- 1 838,- 1 901,-
101 2 300,- 2 815,- 2 258,- 2 300,-
107 2 400,- 2 877,- 2 357,- 2 400,-
126 2 720,- 3 035,- 2 510,- 2 720,-
131 2 720,- 3 035,- 2 510,- 2 720,-
156 3 445,- 3 854,- 3 088,- 3 445,-
172 3 645,- 4 328,- 3 269,- 3 645,-
200 4 222,- 5 009,- 3 917,- 4 222,-
250 4 967,- 5 839,- 4 663,- 4 967,-
300 5 440,- 6 542,- 5 232,- 5 440,-

*Cena za 1 m2

Technologie vrtání neumožňuje plně kontrolovat únik chladící vody. V cenách není počítáno s náklady na dopravu, likvidaci odpadu, pomocná lešení a elektrickou energii.

Při vrtání železobetonových konstrukcí, obsahujících armatury a kotevní ocelové prvky nad 10mm, bude zhotovitel počítat příplatek 20% z ceny.
V případě víceprací způsobené nepřipravením pracoviště ze strany odběratele bude účtována hodinová sazba 200.- Kč za 1 pracovníka
Dopravní náklady: 10,- Kč/1km

Metoda vhodná pro vrtání do železobetonu, keramických panelů, kamenných stěn a cihlového zdiva.
Lze vrtat ve vodorovném, kolmém (podlaha) i šikmém směru.

Úprava cen vyhrazena dle dohody a posouzení na místě.

Technologie jádrového vrtání betonu

Moderní diamantová řezací technika přináší řadu výhod, které usnadňují a zjednodušují provádění přestaveb nebo demolic.

Hlavní výhody jádrového vrtání železobetonu s chlazením vodou:

 • vysoce přesné řezy a vrty dostatečné úpravy
 • pouze minimální odstraněný materiál
 • vrtání ve stropech, stěnách a podlahách bez otřesů a vibrací
 • malá hlučnost a prašnost, chladící vodu lze odsávat

Použití jádrového vrtání:

 • průchody pro kabelové trubky, kabely, otvory pro ventilátory, pro elektroinstalační krabice, zápustná světla
 • otvory pro instalační trubky na vodu, plyn, chlazení, kanalizační odpadové trubky, vzduchové rozvody
 • otvory pro kotvy (pro výtahy, jeřáby, kolejové dráhy apod.) a pro zalepení dodatečných výztuží
 • odběr vzorků

Vrtání lze provádět ve všech směrech:

 • vodorovné
 • kolmé (podlaha)
 • šikmé

Jelikož mezi naše zákazníky patří především výrobní a stavební firmy z regionu, pro které čas znamená mnoho, nabízí naše firma rozvoz zboží na základě objednávek přímo do výrobních závodů nebo na staveniště. Disponujeme dostatečně širokým vozovým parkem pro dodání v krátkém časovém úseku.

Sídlo firmy

J-RIVAL s.r.o.
Štefánikova 4107/42
695 01 Hodonín
IČ: 25507567
DIČ: CZ25507567

Provozovna

Štefánikova 4107/42
695 01 Hodonín

Otevírací doba

Po - Pá

7:00 - 17:00

So

8:00 - 11:00

V sobotu je otevřen vchod pouze z ulice Štefánikova!

Prodejna

Kolektiv prodejců

775 341 755


info@naradilukovsky.cz

objednavky@naradilukovsky.cz

Roman Lukovský

777 149 018

roman.lukovsky@naradilukovsky.cz

Servis

Jarek Macek

777 988 029

jaramacek@naradilukovsky.cz

Jádrové vrtání

Martin Svoboda

777 857 008

Fakturační oddělení

Blanka Lukovská

777 148 984


blanka.lukovska@naradilukovsky.cz

Zápis u KS v Brně, oddíl C, vložka 28768